Adat

Pénzügyi márkaértékelés – kihívások a gyakorlatban

Ez részben összefüggésben áll azzal, hogy maga a márka is egy olyan fogalom, amely számos módon értelmezhető, és különböző szakemberek/irányzatok különböző definícióval írják azt le. Ezért mielőtt a márkaértékelés témakörét elemeznénk, érdemes megismerni az értékelés tárgyát képező márka fogalmát és azokat a definíciókat, amelyek megpróbálják annak lényegét megragadni.

A márka fogalma

A márka definiálható marketingszakmai leíró szemléletben, üzleti szempontokból, és meghatározható kognitív fogyasztói értékek mentén is.

Az Amerikai Marketing Szövetség (AMA – American Marketing Association) márkadefiníciója:

„Egy név, kifejezés, formaterv, szimbólum vagy ezek kombinációja, ami adott eladó termékét vagy szolgáltatását azonosítja, és megkülönbözteti a versenytársak termékétől vagy szolgáltatásától. A márka jogi formája a védjegy. A márka azonosíthat egy terméket, egy termékcsaládot vagy az eladó minden termékét. Ha a márkát az egész vállalatra vonatkoztatjuk, a preferált kifejezés a védjegy” (AMA – marketingpower.com 2011).

Nagyon hasonló ehhez Philip Kotler definíciója, aki szerint a márka célja, „hogy adott eladó vagy eladók csoportjának termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa, és megkülönböztesse őket a versenytársakétól„.

Keller (1998) megfogalmazásában a márka olyan, a vásárló által elképzelt kognitív asszociációk összessége, amelyek a termék vagy szolgáltatás érzékelt értékéhez járulnak hozzá. Ezeknek az asszociációknak egyedinek, kiemelkedőnek és pozitívnak kell lenniük.

Kapferer (2007) szerint a márka olyan exkluzív, vágyakat ébresztő ötlet, amelyet egy termék, szolgáltatás, hely és/vagy élmény testesíthet meg. Minél több ember tartja magáénak az ötletet, annál erősebb egy márka.

A Wikipedia ide vonatkozó szócikke szerint a márka mint fogalom összefoglalja egy termék, szervezet, akár szolgáltatás arculatát, szlogenjét, logóját és mindazt, amit a fogyasztók, alkalmazottak és egyéb érintettek képzelnek a márkanév hallatán az adott termékről, szolgáltatásról, szervezetről – pl. a márka által nyújtott előnyök és a márka által képviselt értékek, kulturális és közösségi „élmény”).

Ezekkel a képzelt vagy valós értékekkel lesz több, értékesebb a márka, vagyis ezek pozícionálják a piacon a márkát, és ezek összessége ad összehasonlítási alapot a konkurensekkel.

Véleményünk szerint Keller megfogalmazása és a Wikipedia szócikke alapján értelmezett márkafogalom az, amely a márkaértékelés szempontjából a leghasznosabb: ezek a megközelítések ragadják meg azt a fogyasztói értéket, amely aztán a márkát tulajdonló vállalkozás számára is üzleti értéket jelent azáltal, hogy a fogyasztókat a márkához rendelt pozitív képzettársítások vásárlásra vagy akár árprémium kifizetésére ösztönzik.

Mit jelent a márkaérték? Hogyan mérhető?

Márkaérték

Akárcsak maga a márka, a márka értéke is többféleképpen értelmezhető és mérhető, a megközelítést a nézőpont, a célok és a rendelkezésre álló információk is befolyásolhatják.

A fenti márkadefiníció alapján is látható, hogy a márka értéket képvisel egyrészt a fogyasztók számára, ezt nevezhetjük fogyasztói vagy vevő alapú márkaértéknek. A fogyasztói márkaérték kognitív forrásokból táplálkozik, mint pl. a márka relatív értéke, fogyasztói asszociációk, márkaismeret, márkahűség stb.

A fogyasztói márkaérték az a megkülönböztető hatás, amelyet a márkaismeret a fogyasztói reakciókra gyakorol a marketingeszközök mellett (Keller, 2008). Akkor beszélhetünk pozitív fogyasztói márkaértékről, amikor a vevők márkára vonatkozó ismerete kedvezőbb reakciókat vált ki a termékre és a piaci eszközökre, mint amikor nem ismerik azt.

Ennek a pozitív értéknek a forrása, hogy a márka a fogyasztók felé egy olyan megkülönböztetést jelent – pl. minőség, márka által képviselt kognitív értékek (pl. a márka által biztosított presztízs, a csoporthoz való tartozás élménye stb.) -, amely befolyásolni képes a vásárlási döntéseket, és ezáltal növeli a keresletet az általa képviselt termékek és szolgáltatások iránt.

A márka a fentiek következtében egyértelműen értéket jelent a márkatulajdonos számára is, és mint a pénzügyi értékteremtés eszköze jelenik meg, hiszen a pozitív fogyasztói reakciók a márkázott termékek árbevételét és jövedelmezőségét növelik. Másképpen fogalmazva a márka pénzügyi vagy monetáris értékén azt a jövedelemtöbbleten keresztül realizálható vállalati értéktöbbletet – a vállalat értékének azt a komponensét – értjük, amelyet az adott márkát tulajdonló vállalat egy megkülönböztetett, felismerhető márkán keresztül realizál hasonló generikus – nem márkázott – termékekhez képest.

Sok esetben a márkaérték a vállalat teljes pénzügyi értékének egyik meghatározó komponensét jelenti (extrém esetben akár a vállalat értékével is egyenlő lehet).

Jelen írásunk a továbbiakban a pénzügyi márkaértékelés hátterére, módszertanaira és kihívásaira fókuszál.

Értékelési kihívások

A márkaérték mérhetőségét és alátámaszthatóságát, az értékelés pontosságát sok tényező befolyásolja, ezért a márkaértékelésnél a szakmailag megalapozott, jól közelítő becslés a cél.

Az egyik legalapvetőbb kihívás, hogy a keresletet a márka nem önmagában teremti meg: más keresleti tényezők – innováció, árazás, elérhetőség, kapcsolódó szolgáltatások, garanciális feltételek – is befolyásolják a vételi döntést. Ebből kifolyólag azok a módszerek, amelyek a márkát nem választják el más materiális és immateriális vagyoni értékek jövedelmeitől, nem jól mérik fel a márka egyedi értékét. Ugyanakkor a keresleten belül az egyes hatások pontos elkülönítése is komoly akadályokba üközik, a legtöbb esetben csak közelítő jellegű becslések alkalmazhatók.

A keresleti hatáson túl is azonban sok egyéb tényezőtől függ az értékelés minősége:

 • gyakran nehéz a márkához kapcsolódó adatokat kinyerni, mert a védjegyek, cégidentitás, logó, arculat sem tárgyi eszköz
 • sok a szubjektív elem (pl. ismertség, kedveltség, lojalitás…)
 • nincs a márkáknak mély piaca,
 • a márkaértékelés irreleváns, ha a termék monopolhelyzetű,
 • a márka élettartama nehezen felbecsülhető,
 • az értékelők módszereinek egy fontos része mindig homályban marad.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a márkaértékelés relevanciája bizonyos iparágakban eltérő. A márkaérték elsősorban azoknál a cégeknél mérhető a legjobban, amelyek legalább részben vagy egészben B2C piacon működnek, megfelelő versenypiac áll fenn, és rendelkezésre állnak összehasonlító adatok, amelyek alapján a márkahatás becsülhető. Ezzel szemben egy kevésbé kompetitív piacon működő, kizárólag B2B tevékenységet végző cég esetében a márkaértékelés nem releváns, és nehezen is végezhető el.

Márkaértékelés – történeti és nemzetközi kitekintés

Történeti kitekintés

A 20. század utolsó 20-30 évében jelentős változás történt a vállalatok értékelésében, illetve annak megértésében, hogy valójában milyen komponensek is alkotják egy vállalat értékét.Mivel egyre inkább nyílt az olló a vállalatok eszközeinek könyv szerinti értéke és a vállalatok valós pénzügyi értéke között, ezért a korábbi, szinte kizárólag a materiális eszközökre koncentráló értékelések egyre kevésbé voltak helytállóak, és nem tudtak kielégítő magyarázatot adni a cég értékére, illetve annak komponenseire. Az olyan immateriális javak, mint többek között a márka üzleti szerepének felértékelődése értelemszerűen magukkal hozták az értékelési módszertanok változását és az értékelés fókuszának kiterjesztését ezen kevésbé kézzelfogható vagyontárgyakra is.

A márkaérték fogalmát először széles körben a nyolcvanas évek elején használták (Nádasi, 2003). 1988-ban a Marketing Science Institute által szervezett konferencia óta a fogalom pontosabb körülhatárolásokat kapott.

Farquhar1989-es megfogalmazása szerint a márkaérték („brand equity”) az a hozzáadott érték, amellyel a márka a terméket felruházza. A meghatározás számos későbbi márkaértékkel foglalkozó mérési módszer alapját képezte.

Az első márkaértékelés szintén a nyolcvanas évekre datálható: 1988-ban az RHM-et (RanksHovisMcDougall), az akkori egyik legismertebb/legrégebbi angol élelmiszeripari márkákat tulajdonló céget akarta egy ausztrál befektető felvásárolni, és ennek során az értékelési vitában egy tanácsadó céget (Interbrand) kértek fel a márka értékének meghatározására:

 • kiderült, hogy a márkaérték jóval magasabb, és a cég többet ér → az RHM márkaportfóliójának értékét (678m £) kimutatta a mérlegében az immaterális javak között, az ügylet pedig meghiúsult
 • az M&A célvállalatok esetén járványszerűen terjedt a márkaértékelés
 • számos tanácsadó cég kezdett el márkaértékméréssel foglalkozni, bizonyos cégek kifejezetten erre szakosodtak

Nemzetközi szereplők, a márkaértékelés fejlődése

A márkaértékelés egy viszonylag fiatal „tudományág”, azonban az elmúlt közel 30 évben sokat fejlődött a módszertan, és egyre több szereplő jelent meg a piacon, akik márkaértékelési szolgáltatásokat nyújtanak.

Az első számítások elsősorban költségalapon és újraelőállítási értéken próbáltak kalkulálni, de hamar kialakultak a modern cégértékelés eszköztárát alkalmazó – diszkontált jövedelemtermelő képességen alapuló – módszertanok is, amelyek közgazdasági szempontból jóval relevánsabb becslést adnak, mint a költség alapú módszerek.

2010-ben a legnagyobb piaci szereplők közreműködésével elkészült a pénzügyi márkaértékelés ISO szabványa is (ISO 10668:2010), amelynek célja volt, hogy egységes iránymutatást adjon. Mindazonáltal a szabvány megszületése is csak bizonyos mértékig alkalmas a módszertanok egységesítésére, mivel a márkaérték becslése olyan tényezőkön alapul, amelyek önmagukban is nehezen mérhetők és szeparálhatók el. Ebből kifolyólag a márkaértékelésre specializálódott nagyobb nemzetközi cégek saját módszertanokat fejlesztettek, amelyek jellemzően azonos vagy hasonló alapokon nyugszanak, de mégis sok eltérést tartalmaznak.

A legnagyobb cégek és általuk alkalmazott módszerek:

 • Interbrand: saját módszertanon alapuló mérőszámmal mérik a márka szerepét az értékesítésben, és a historikus pénzügyi adatsorokat felhasználva megbecslik az adott márka jövedelmét
 • Brandfinance: az adott márkának tulajdonított licencdíjat (royalty) határozzák meg, amelynek során a márka erősségét, az iparági sztenderd licencdíj-mértékeket és a márka árbevételét veszik figyelembe
 • MillwardBrown: a vállalati pénzügyi kimutatások és piaci információk alapján meghatározzák egyes márkák teljes bevételét, majd ebből a márkahatásnak tulajdonított jövedelmet („brand contribution”), vagyis a becsült ár- és volumenprémiumot az azt befolyásoló tényezők alapján

Márkaértékeléssel természetesen számos más cég foglalkozik, köztük a nagyobb auditcégek. A fenti három céget azért emeltük ki, mert ők rendszeresen publikálják is a mérési eredményeiket, és az általuk készített értékelések aktuális eredményeit foglaljuk össze az alábbiakban:

Interbrand value
2015 ($m)
Brandfinance value 2016 ($m) Brandz value

2015 ($m)

Apple 170,276 145,918 246,992
Google 120,314 94,184 173,652
Coca-Cola 78,423 34,180 83,841
Microsoft 67,670 67,258 115,500
IBM 65,095 31,786 93,987
Toyota 49,048 43,064 28,913
Samsung 45,297 83,185 21,602
GE 42,267 37,216 59,272
McDonald’s 39,809 42,937 81,162
Amazon 37,948 69,642 62,292
BMW 37,212 34,968 26,349
Mercedes-Benz 36,711 32,049 21,786
Disney 36,514 31,674 42,962
Intel 35,415 22,845 18,385
Cisco 29,854 19,162 16,060
Oracle 27,283 22,136 21,680
Nike 23,070 28,041 29,717
HP 23,056 19,305 23,039
Honda 22,975 19,332 13,332
Louis Vuitton 22,250 N/A 27,445

Pénzügyi márkaérték, értékelési módszertanok

Tulajdonosi szempontból tekintve a márkaértékelés célja alapvetően annak meghatározása, hogy az adott márka milyen pénzügyi értéket képvisel a tulajdonos számára, hogyan és mekkora mértékben járul hozzá a cég értékéhez.

Az általános pénzügyi értékelési gyakorlatban egy vagyontárgy értéke meghatározható egyrészt historikus módon, a vagyontárgyba történt invesztíciók, vagyis a vagyontárgy megszerzésére/előállítására fordított kiadások összegeként vagy előremutatóan, a vagyontárgy által várhatóan megtermelt hasznok származtatott értékeként.

Az első esetben egy statikus, jellemzően múltbeli információkat tükröző képet kapunk a vagyontárgy értékéről, amely befektetői szemmel kevésbé releváns. Egy befektető, tulajdonos, pénzügyi vezető számára sokkal fontosabb az a kérdés, hogy az adott vagyontárgyba történő beruházás milyen jövőbeni hozamokat fog generálni, és ezeknek a jövőbeni várható(!) hozamoknak a jelenre vonatkoztatott összege mekkora aggregált értéket képvisel. Összefoglaló néven jövedelem alapú értékelésnek hívjuk azokat a módszertanokat, amelyek erre a kérdésre adnak választ: a legelterjedtebb és legismertebb módszer az ún. diszkontált cash flow alapú értékelés.

A harmadik értékelési módszer a piaci alapú értékelés, amelynek során egy adott vagyontárgy értékét a más hasonló vagyontárgyakra vonatkozó piaci tranzakciók, magyarán a piacon kialakult árazás alapján határozzuk meg. Ez utóbbi általában olyan vagyontárgyakra igaz, amelyek aktív másodlagos piaccal rendelkeznek, és nagyon hasonló tulajdonságokkal bírnak, így a piaci tranzakciók releváns információt adnak az értékeléshez(tipikusan ilyen vagyontárgyak az ingatlanok és gépjárművek, illetve sok esetben bizonyos szektorokban működő, jellemzően tőzsdén jegyzett vállalatok értéke is). A márkaértékelés esetében ez egy korlátozottan használható módszertan, ezért ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk.

Összefoglaló áttekintés

A pénzügyi márkaértékelés a fenti hagyományos vállalatértékelési módszertanokból kiindulva, annak eszköztárát felhasználva határozza meg, hogy a vállalati értékteremtésben a márkának mekkora rész tulajdonítható: milyen többletjövedelmet generál, a megtermelt jövedelemhez a márka hogyan járul hozzá, és ezáltal mekkora pénzügyi érték tulajdonítható a márkának?

Akárcsak az általános értékelési gyakorlatban, a márkák esetében is alkalmazható a költség alapú értékelés, azonban a fent említett okok miatt kevésbé releváns – bár a jövedelem alapú értékelés nehézségei miatt sok esetben ez az, ami a legegzaktabbul alátámasztható.

pénzügyi márkaértékelés
jövedelem alapú
(előretekintő) értékelés
költség alapú
értékelés
jövedelem
megosztás
„royalty
relief”
ár/volumen
prémium
historikus
adatok
újraelőállítási
érték

Jövedelem alapú értékelés

A „márkázott” bevételek és abból származó, márkának betudható jövedelem képezi az értékelés alapját, amely több megközelítés alapján határozható meg (ld. a fenti összefoglaló ábrán és a következőekben.)

Ahogy azt már korábban is említettük, a pénzügyi márkaértékelés legnagyobb kihívása, hogy a keresletet az adott márkanév alatt értékesített termékek és szolgáltatások iránt nem önmagában a márka teremti meg, hanem sok más komponenssel együttesen járul ahhoz hozzá, időben és térben akár változó mértékben is (pl. egy átmenetileg adott árkedvezmény időlegesen megnövelheti a keresletet, miközben a márkahatás háttérbe szorulhat).

E komponenseknek különböző irányú, mértékű hatása lehet egyszerre, amely hatások egymást erősíthetik vagy gyengíthetik. Az önálló hatásukat megkülönböztetni és mérni mindig jelentős kihívást jelent, ezért a márkaértékelés egyik legkritikusabb eleme, hogy a márkahatást milyen módon lehet legalább megközelítően jól becsülni.

A jövedelem alapú értékelési módszertanok pont abban különböznek, hogy a márkahatást és ezen keresztül a márkának tulajdonított jövedelmet miként próbálják megbecsülni.

Jövedelemmegosztás („income-split”):

A módszer lényege, hogy a márka erősségét jellemző attribútumok valamely súlyozott értéke alapján meghatározásra kerül, hogy mekkora rész tulajdonítható a márkának a megtermelt vállalati jövedelemből. Első lépésben jellemzően a márkázott termékek árbevétele és jövedelme kerül elkülönítésre, majd ezt követőn valamilyen metódussal a márkázott jövedelmen belül meg kell osztani a jövedelmet a márka és egyéb tényezők között. A márka értékét a becslés alapján előre jelzett és elkülönített, márkahatásnak tulajdonított jövedelmek nettó jelenértéke teszi ki.

Az egyes márkaértékeléssel foglalkozó cégek a márkahatás számításának pontos logikáját – hogy mely tényezőket, milyen súllyal vesznek figyelembe – nem publikálják, azonban jellemzően a márka kedveltsége, ismertsége, piaci részesedése, a fogyasztói szokások (lojalitás, árérzékenység stb.) állnak az elemzés központjában.

Hasonló, implicit megközelítés, amikor a teljes vállalati jövedelemből megpróbálják megbecsülni a márkán kívüli egyes komponensek hatását, majd ezt követően már feltételezhető, hogy a fennmaradó jövedelem az a rész, amely a márkának tulajdonítható.

Royalty relief:

A márkázott bevételekre vetítetten meghatározásra kerül egy becsült royalty/licencdíj, amelyet a márkát használó vállalat akkor fizetne, ha nem a tulajdonában lenne a márka, csak használná azt a tevékenysége során. Magyarán a márkát használó vállalkozás bérleti díjat fizet a márkanév használatáért, mivel a márkanév használatából olyan többlethozamot remél, amelyet más nem márkázott hasonló termékekkel/szolgáltatásokkal nem tudna elérni. A márka pénzügyi értéke a royalty relief módszer esetében a becsült licencdíjból származó cash flow jelenértéke.

A módszer kulcseleme a helyes licencdíjmérték becslése, amelyet elsősorban nemzetközi benchmark-adatok alapján lehet megtenni, és főleg olyan iparágakban alkalmazható, ahol jellemző a licencdíj fizetése: tipikusan ilyenek a franchise-ok, például az olyan gyorséttermi láncok, mint a McDonalds vagy a Burger King.

A licencdíj mértéke nagyban függ az iparági sztenderdektől, a földrajzi piacoktól és annak sajátosságaitól, általában a bevételre vetített 5-25% között mozog. A licencdíj mértékét a benchmark-adatokhoz képest sok esetben az adott sajátosságoknak megfelelő tényezőkkel szokás korrigálni.

Mivel részben piaci alapú információkra épít a módszertan, ezért talán ez az, ami a leginkább „piacorientált”, és gyakorlati szempontból a legjobb becslést adja, ugyanakkor korlátozottan, bizonyos iparágakban alkalmazható.

Ár/volumen prémium alapján számított márkaérték:

A módszer abból az alapvető feltételezésből indul, hogy a fogyasztók a márkázott termékekért akár árprémiumot is hajlandók fizetni, illetve az ilyen termékek iránti kereslet is nagyobb lehet, mint a hasonló jellemzőkkel bíró, nem márkázott versenytársak esetében. Az értékelés során első lépésben ezt a prémiumot – ár- és/vagy volumentöbblet – szükséges meghatározni, mivel ezekből származik a márka használatának köszönhető többletjövedelem.

Hasonlóan fentiekhez a márka értékét ezen többletjövedelem nettó jelenértéke jelenti.

Pusztán szakmai szempontból, elvi síkon talán ez a módszer adhatja a legjobb közelítő becslést, azonban az ár- és volumenprémium becslésének bizonytalanságai, valamint a prémiumon belül a márkahatás elkülönítése olyan kihívásokat jelent, amelyek miatt a gyakorlati alkalmazhatósága jelentős kihívásokba ütközik.

Összességben elmondható, hogy az egyes módszerek elvi síkon mind egyaránt alkalmasak a márkaérték meghatározására, azonban mindegyiknek megvannak a maga korlátai. Az egyes módszerek alkalmazhatósága nagyban függ a rendelkezésre álló információktól, az iparági környezettől és részben az értékelést végző preferenciáitól is.

György Gábor

Ashington Consulting

www.ashington.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük