Nyereményjáték

Tanulj díjmentesen a Brandexcellence Akadémián! – Nyereményjáték

Jelen szabályzat a Brand Content Kft. által kezelt, karbantartott, https://www.facebook.com/brandbook.hu/Facebook oldalon futó „Brandbook.hu – Brandexcellence workshop” című játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Részletes játékszabály:

1. A játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője, és a nyeremények felajánlója a Brand Content Kft. (1035 Budapest, Vihar utca 18. adószám: 12458259-2-41.) (továbbiakban: Szervező),
a játék lebonyolításáért a brandbook.hu weboldal tulajdonosa, a Brand Content Kft. (székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18., adószám: 12458259-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-935284, ügyvezető: Dr. László Géza)
(továbbiakban Megbízott) felel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§ A Játékban Szervező és Megbízott dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játékosok jogai és kötelességei

§ A Játékos a játékba történő nevezésével, és az adatainak megadásával kijelenti, és hozzájárulását adja, hogy a Szervező, mint adatfeldolgozó a játékos személyes adatait és e-mail címét kezelje, és azt tárolja.
§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

4. A játék időtartama, menete

§ A Játék időtartama: 2019. 05.08. 10:00 – 2019. 05.17. 23:59
§ Sorsolás: 2019. 05.20.
§ Eredményhirdetés: 2019. 05.21.
§ Nyertesek száma: 1
§ Nyeremények:
– 1 db választott Brandexcellence Akadémia keretében megrendezésre kerülő workshopon való részvétel 2019. 06.01. – 2019. 06.30. közötti időszakban
§ Nyeremények darabszáma: 1 db
§ A nyereményeket biztosítja: Brand Content Kft

A játék menete

A játékosoknak a kitűzött Facebook-posztok valamelyikét és brandbook.hu Facebook oldalát lájkolni kell.

• A nyereményjáték ideje alatt megjelenő Facebook-posztok közül feltüntetésre kerül, melyek lájkolása esetén vesz részt a játékos a nyereményjátékban.

A nyereményjátékot követően összesítésre kerülnek azok a lájkolók, akik valamelyik posztot és a brandbook.hu Facebook oldalát is lájkolták. A nyertest véletlenszerűen választjuk ki kézi sorsolással.

A nyeremény:
1 db választott Brandexcellence Akadémia keretében megrendezésre kerülő workshopon való részvétel 2019. 06.01. – 2019. 06.30. közötti időszakban.

A nyertes 2019.05.31-ét követően nem jogosult arra, hogy megváltoztassa melyik workshopon szeretne részt venni, ez alól kivételt képez az az eset, ha a választott workshop bármilyen okból nem kerül megrendezésre. Ebben az esetben a Nyertes jogosult egy másik workshopot választani, melyen a részvételt Szervező köteles biztosítani.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. Ha bármelyik ismérvnek nem felel meg a játékos, akkor kizárásra kerülhet.

5. Moderálás

Megbízott fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Megbízott fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

A Megbízott saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Megbízott ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Megbízott nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. Mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, Megbízott kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

6. Nyertesek, nyeremények

A játékosok közül a nyertes Játékost (továbbiakban: Nyertes) kézi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.
A Nyertes nevét Megbízott a Facebook és weboldalán teszi közzé, legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontban. Pótnyertes ki hirdetésére nem kerül sor.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§ ha az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik;
§ ha a nyeremény átvétele során bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot 5 munkanapon belül;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
§ adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

A Játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremény(ek) kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

7. Nyertesek értesítése

• A nyertesek listáját Megbízott a brandbook.hu Facebook oldalon teszi közzé, és a nyertesektől bekéri a nyeremények kézbesítéséhez szükséges adatokat.
• A nyerteseknek ezek után jelentkezniük kell az info@brandbook.hu e-mail címen, adataik megadásával.
• A nyerteseknek kötelezően megadandó személyes adatai: név, lakcím, telefonszám, adószám, hogy a játék szervezője kapcsolatba tudjon lépni velük, és a nyeremény átvételének módját egyeztetni tudják. Amennyiben a nyertes a kért adatok közül egyet vagy többet (például adószám) nem hajlandó megadni, jogosulatlanná válhat nyereményére.
Amennyiben a nyertes az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik a Játék lebonyolításával megbízott info@brandbook.hu emailcímen, úgy nem jogosult tovább a nyereményre.
A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

8. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti Szervező munkatársa.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
8. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.
A játék regisztrációja során a játékos adatainak beküldése a személyes adatok védelme érdekében biztonságos HTTPS protokollon történik.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9.2
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.